Vedtægter

 

 

Vedtægter for Gaarslev Vandværk

Tilrettet på Genralforsamlingen den 02. April 2019
§ 1

Selskabet, som er stiftet i marts 1938, er et andelsselskab, hvis navn er Gaarslev Vandværk. Selskabets hjemsted er Gårslev 7080 Børkop.


Formål
§ 2

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov, og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkelig vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.


§ 3

Selskabets medlemmer er grund og lejlighedsejere inden for vandværkets forsyningsområde, som har betalt tilslutningsbidrag i henhold til regulativet, eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejere var medlem af selskabet.


§ 4


Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.
§ 5

For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag, samt for alle øvrige forpligtigelser hæfter medlemmerne solidarisk. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte andelshavere, hvis det har vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet. Sekundært hæfter andelshaverne ligeligt.
Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at han indtræder med alle de rettigheder og forpligtigelser, der fremgår af vandværkets regulativ samt af nærværende vedtægter, som udleveres ved anmeldelsen.
Ethvert medlem er ansvarligt for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er han (ved dødsfald - hans bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteformular indtræder i hans forpligtelser overfor selskabet. Sker det ikke, mister han sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser.
Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.
Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en tinglyst deklaration på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte, ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.


Levering til ikke-medlemmer (købere)
§ 6

Institutioner, som iflg. deres natur eller ejere af enkelte ejendomme, som iflg. særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil - mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.
Nævnte afgift skal altid mindst dække den del af et medlems indskud, der medgår til hovedledningsbidrag, forsyningsledningsbidrag, bidrag til værket samt stikledningsansvar.


Anlæg
§ 7

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuel højdebeholdere samt forsyningsledningsnet og stikledninger, dog jf. regulativets bestemmelser herom.
Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl.. stikledning til stophane, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvis måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.


Ledninger over privat grund
§ 8

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, men så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.
Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindelig gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatning fastsat ved voldgift.
Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en` på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.
Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt eller nødvendigt for et medlem at føre sin stikledning over en anden medlems grund, er denne forpligtiget til at tåle dette, hvor bestyrelsen finder det rimelig. Det er dog på betingelse af, at der tinglyses en deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.


Indskrænkning i vandleverancen
§ 9

Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser, havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes af bestyrelsen. Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand ifølge. § 6, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand i henhold til regulativets bestemmelser.
Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.
I henhold til regulativet er vandspild forbudt. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning, pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.


Generalforsamling
§ 10

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære sker med mindst 14 dages varsel i mindst to af de lokale blade.
Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand senest 30 dage før generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget fremlægges
5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt

Bestyrelsen antager en statsautoriseret / registreret revisor.
Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg. Dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som vedkommende tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller som revisor.
Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.
Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 25 % af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal averteres ved indkaldelsen.
Over det på generalforsamlingen passerede indføres et referat i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, som underskrives af dirigenten.


Stemmeret og afstemninger
§ 11

Intet medlem har mere end en stemme per ejendom, vedkommende ejer. Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end 3 fuldmagter. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.
Købere i henhold til § 6 har ret til at overvære generalforsamlingen, og deltage i diskussionen, men har ingen stemmeret.
Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpelt stemmeflertal. - Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringer godkendes af långiveren.


§ 12

Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Denne bestyrelse forpligter selskabet i alle forhold.
Bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen således, at der første år efter vedtagelsen afgår 2 bestyrelsesmedlemmer efter lodtrækning. Året efter afgår et bestyrelsesmedlem udvalgt efter lodtrækning mellem de 3. Det tredje år afgår de 2 tiloversblevne bestyrelsesmedlemmer, og herefter følges de samme retningslinier.
Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen kan for selskabets regning antage lønnet personale, samt i fornødent omfang afholde nødvendige udgifter, som bestyrelsen måtte pådrage sig i selskabets drift.


Tegningsret
§ 13

Selskabet tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem.
Ved køb og salg eller pantsætning af fast ejendom, og ved udstedelse af gældsbeviser, kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.
Alle regninger skal inden udbetaling være attesterede af et medlem af bestyrelsen, i henhold til dennes forretningsorden.


Regnskabet
§ 14

Selskabets regnskab følger kalenderåret fra den 1/1 til den 31/12.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages af bestyrelsens antagede revisor.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.


Opløsning
§ 15

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.  Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 11 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.


Ikrafttræden
§ 16

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling